Polityka Prywatności

20 września 2021
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie obsługującym ofertę publiczną nabycia akcji w spółce pod firmą ALTERA VITA FUND PSA z siedzibą w Kielcach, znajdującym się pod adresem Bohaterów Warszawy 6 / 7G, 25-394 Kielce, Polska (zwanym dalej „Serwisem”). Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym również w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej „RODO”). RODO nakłada na nas m. in. obowiązek poinformowania Cię o tym kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu i przez jaki okres. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią – w przypadku jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami pod adresem poczty elektronicznej.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą ALTERA VITA FUND PSA z siedzibą w Kielcach, znajdującym się pod adresem Bohaterów Warszawy 6 / 7G, 25-394 Kielce, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez , pod numerem KRS 0000914101 , posiadająca numer NIP 6572962507 oraz REGON 389582466, o kapitale zakładowym w wysokości 1000,00 zł, opłaconym w całości w kwocie 1000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).

Dane kontaktowe
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem fund@alteravita.pl lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie Serwisu za pośrednictwem Serwisu; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy objęcia udziałów w Spółce Administratora za pośrednictwem Serwisu poprzez złożenie przez Ciebie skutecznego zapisu na te udziały na formularzu zapisu oraz należytego opłacenia udziałów w okresie obowiązywania oferty ich nabycia oraz realizacji ww. umowy objęcia akcji Administratora; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku ze zbyciem udziałów, które są oferowane w ramach oferty publicznej dokonywanej przez Administratora oraz w związku z objęciem przez Ciebie udziałów w Spółce Administratora, w szczególności obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych, jak i decyzjach administracyjnych, procesowych czy orzeczeniach wydanych w stosunku do Administratora; w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie Serwisu za pośrednictwem Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Cię o wyniku rozpatrzenia reklamacji; w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z tytułu nabycia udziałów w Spółce Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski o których mowa powyżej; w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności; w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.

Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług za pomocą Serwisu oraz zapisu na akcje i objęciu akcji Administratora, w szczególności spółce pod firmą ALTERA VITA FUND PSA. z siedzibą w Kielcach oraz innym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe, kurierskie lub pocztowe, prawne oraz instytucjom płatniczym i uprawnionym organom państwowym.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności: w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Tobą a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie Serwisu za pośrednictwem Serwisu – przez okres 3 (trzech) lat po zakończeniu świadczenia usług; w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Tobą a Administratorem umowy nabycia udziałów w Spółce Administratora albo objęcia w niej udziałów poprzez objęcie nowoutworzonych udziałów w Spółce Administratora, za pośrednictwem Serwisu – przez okres 5 (pięciu) lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące zapisu na udziały i objęcie udziałów zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, w przypadku objęcia przez Ciebie udziałów w Spółce Administratora przez okres posiadania statusu wspólnika w Spółce Administratora, a następnie przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa; w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie Serwisu za pośrednictwem Serwisu – przez okres 1 (jednego) roku po terminie rozliczenia reklamacji; w przypadku wystąpienia roszczeń wynikających z faktu objęcia udziałów w Spółce Administratora – do momentu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; w przypadku otrzymania od Ciebie pytań, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Serwisu – przez okres 1 (jednego) roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski; w przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Serwisu – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem Serwisu korzystania przez Ciebie z Serwisu ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Administratora urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługują Ci następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną opisanych w Regulaminie Serwisu za pośrednictwem Serwisu lub umowy objęcia udziałów w Spółce Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Ponadto, podanie przez Ciebie danych osobowych w reklamacjach, pytaniach, opiniach, wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Cię o wyniku ich rozpatrzenia. Podanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celu udostępnienia Twoich danych osobowych Spółce ALTERA VITA FUND PSA jest całkowicie dobrowolne.

Informacja o źródle pochodzenia danych
Jeżeli wyraziłaś/-eś zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych Administratorowi przez ALTERA VITA FUND PSA z siedzibą w Kielcach w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, Administrator uzyskał Twoje dane osobowe od ALTERA VITA FUND PSA z siedzibą w Kielcach. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie.
Jesteś zainteresowany zakupem akcji?
Wypełnij formularz - oddzwonimy.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności. Zamknij